บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ ที่บริษัท ทำการผลิต มี 3ประเภทคือ 1. หลอดอลูมิเนียม เช่นหลอดยา,หลอดครีมย้อมผม 2. ขวดพลาสติก เช่น ขวดน้ำเกลือ 3.บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว เช่น หลอดยาฉีดและขวดยาฉีด

1. เจ้าหน้าที่ประจำแผนก

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ที่รับเข้า-ส่งออก รายงานสถานะยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประสานงานในการจัดส่งเอกสารของฝ่ายโรงงาน และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อุตสาหกรรม
 • 3.มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • 4.มีความรับผิดชอบสูงมีความคิดสร้างสรรค์
 • 5.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • 6.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • 7.สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้
 • 8.สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
 • 9.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO/5ส./กฎหมายแรงงาน

2. ช่างตรวจสอบและสอบเทียบ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,5000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และทำการตรวจสอบชิ้นงาน วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส สาขา ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ , เทคนิคอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป งานที่มีประสบการณ์ เคยผ่านงานด้านการตรวจสอบชิ้นส่วน และมีใบรับรองการผ่านงาน
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดประเภท เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์
 • 2.มีความสามารถในการอ่านแบบได้
 • 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

3. เสมียนประจำแผนก

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดทำรายงาน ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ถูกค้องเรียบร้อย ตามตารางการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ช-ป.ว.ส ทุกสาขา
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.มีความรู้พื้นฐานทางด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • 2.สมมารถอ่นเขียนภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 • 3.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • 4.สามารถทำงานเป็นกะได้

4. พนักงานขนส่ง

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9,000

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ขนย้ายสินค้าขึ้นลงจากรถขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23-35 ปี
 • คุณ สมบัติพิเศษ
 • 1.มีความขยันอดทน
 • 2.สมมารถทำงานล่วงเวลาได้
 • 3.ผ่านเกณท์ทหารแล้ว

5. วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคัับบัญชาการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และการซ่อมบำรุงเครื่าองจักร เพื่อให้การผลิตดำเนินการไปตามตารางการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.สามารถใช้โปรแกรม SOLID WORK หรือ AUTO CAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ช่างไฟฟ้า(ด่วนมาก)

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ช-ป.ว.ส สาขา ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ในด้านไฟฟ้าโรงงาน
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.มีความรับผิดชอบสูงและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

7. วิศวกรไฟฟ้า (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ด่วนมาก

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อให้การผลิตดำเนินการไปตามตารางการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ในด้านไฟฟ้าโรงงาน
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.มีความรู้ด้านไฟฟ้าโรงงาน
 • 2.มีความรับผิดชอบสูงและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • 3.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร
 • 4.มีความรู้ด้าน PLC และระบบ CONTRO

8. QC

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เก็บตัวอย่างตรวจสอบผิตภัณฑ์ในระหว่างผลิต และแจ้งข้อบกพร่องให้กับฝ่ายผลิตทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สาขาวิทย์ คณิต ปวช,ปวส สทุกสาขา
 • คุณ สมบัติพิเศษ 1.ไม่มีความผิดปกติทางสายตา เช่น ตาบอดสี
 • 2.สามารถอ่านเขีียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ช่างประจำแผนก (ด่วนมาก,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ช - ป.ว.ส
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 0-1 ปี ในด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • คุณสมบัติพิเศษ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษพอใช้ได้

10. เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่ง

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บ.แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบจำนวนสินค้า สถาพของรถ ขับรถรับส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีที่มีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ ขนส่งสินค้า หรือประเภทอื่นๆ
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถขนส่งประเภท 2
 • 2.มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • 3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

11. พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย /หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2.อายุ 20-35 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
 • 3.การศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • 4.มีความขยันอดทน
 • 5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี

12. เจ้าหน้าที่บุคคล (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
การทำแผนงาน และนโยบายด้านงานบุคคลในส่วนที่รับผิดชอบมาปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชา และ/หรือบริษัทฯกำหนด พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมให้งานที่รับผิดชอบดำเนินไปตามระเบียบและวิธีการที่กำหนด โดยดำเนินการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • 5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
 • 6.มีความคล่องตัวในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • 7.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
 • 8.มีความซื้อสัตย์สุจริต
 • 9.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13. เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า(ด่วนมาก)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
บันทึกรายการรับเข้า เบิกออก, ส่งคืน, สินค้า ,ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ,และสต๊อกการ์ด เพื่อจัดทำรายงานต่่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนตรวจรับสินค้าตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส การบัญชี
 • คุณสมบัติพิเศษ
 • 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบเอกสาร
 • 2.สามารถ ใช้พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้
 • 3.สามารถเขียนอ่าน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • 5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

14. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย /หญิงอายุ 20-30 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • 2.วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • 4.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • 5.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • 6.ไม่มีความผิดปกติทางสายตา (ตาไม่บอดสี)

15. รองผู้จัดการแผนกอลูมิเนียม (ด่วนมาก)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณคุณภาพ
และอัตราการสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • 4.มีความรับผิดชอบและกระตือรือล้นในการทำงาน
 • 5.มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 • 6.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

16. เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดของงาน
เปิดบิลขาย จัดทำรายงานรับชำระเงิน เคลียร์ริ่งเช็ค เปิด P/O , L/C ติดตามกำหนดรับเข้า และส่งออกสินค้าต่างประเทศ ส่งเอกสารต่างๆ แก่ชิปปิ้ง จัดทำเอกสารภาษีนำเข้าสินค้า,ค่าใช้จ่ายชิปปิ้ง,จัดทำเช็ค,จ่ายเช็ค,โอนเงินแก่เจ้าหนี้ขายในประเทศ,โอนเงินชำระค่าสินค้าต่างประเทศ และจัดทำรายงานต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้าเมื่อชิปปิ้งส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน และส่งต่อแผนกบัญชีเพื่อทำจ่ายต่อไป
 • จัดทำเช็ค และโอนเงินแก่เจ้าหนี้ในประเทศเมื่อได้รับใบสั่งจ่ายจากแผนกบัญชี และบันทึกลงรายงาน
 • จ่ายเช็คแก่เจ้าหนี้ที่มารับเช็ค และรับเช็คจากผู้แทนขาย จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน พร้อมทั้งเข้าระบบรับชำระ และเคลียร์ริ่งเช็ค
 • จัดทำรายงานรายละเอียดเงินสดย่อย,เช็คมือถือ+บิลในมือคงเหลือ รายงานนำเงินผ่านธนาคาร และรายงานอื่นๆประจำเดือน
 • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เช่น 5 ส. ISO เป็นต้น
 • เปิดบิลขายตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งเอกสารให้แก่แผนกขาย และแผนกบัญชี
 • งานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน พิจารณา เป็นพิเศษ

17. เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช็คจำนวนผลิตผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบวัตถุดิบที่ทำการเบิกโอน ตักงานส่งมอบ ให้ถูกต้องตามจำนวน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ23 ปีขึ้นไป
 • 3.ไม่จำกัดวุฒิ
 • 4.ผ่านการเกณท์ทหารแล้ว
 • 5.มีใบCertificate หลักสูตร การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

18. ช่างเจียรและมิลลิ่ง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
สามารถผลิตทูลลิ่งได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ23 ปีขึ้นไป
 • 3.ไม่จำกัดวุฒิ
 • 4.ผ่านการเกณท์ทหารแล้ว
 • 5.สามารถทำงานได้
 • 6.เงินเดือนตามประสบการณ์

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง (จ-ส) 8.00-17.00 น.
สมัครทาง JOB TH
ส่งประวัติทาง E-Mail

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด
49 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-559241-2
แฟกซ์ : 038-559263

ติดต่อ : คุณมัชฌิมา

www.apa-industries.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com