เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ www.jobth.com ของ บริษัทหาคนทำงาน ผู้ใช้บริการ และ/หรือ สมาชิกผู้ประกอบการ

1. คำจำกัดความ

"การโฆษณา" หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน www.jobth.com

"สมาชิกผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกแบบหางานและยื่นประวัติสมัครงานตำแหน่งที่ว่าง จากที่มีการโฆษณาไว้บนเว็บไซต์ jobth.com และจะได้รับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

"ใบสมัคร" หมายถึง ใบสมัครที่ สมาชิกผู้สมัคร สนใจสมัครงานทำขึ้นตามตำแหน่งงานว่างที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของ jobth.com

"คนหางาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน

"เงื่อนไข" หมายถึง เงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ ดังจะแสดงต่อไปนี้

"resume" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของ สมาชิกผู้สมัคร รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจัดทำโดยตัวสมาชิกผู้สมัครเอง โดยอาจฝากไว้กับ jobth.com โดยความยินยอมของ สมาชิกผู้สมัครเอง

"jobth" หมายถึง บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด นิติบุคคลหมายเลข 0105548148531 ตั้งอยู่เลขที่ 138/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

"บริการ" หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www.jobth.com โดย jobth โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามสัญญานี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนหางานหรือผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้สมัคร และบุคคลทั่วไป

2. ขอบเขตการให้บริการ

 1. สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการใช้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบภายหลังว่า สมาชิกผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และหรือ ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริงทาง jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการแก่ สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 2. สมาชิกผู้ประกอบการ ที่อยู่ในธุรกิจ ขายตรง และการตลาดแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจประกันทุกประเภท และหรือ ธุรกิจที่มีการ ค้นประวัติจำนวนมาก ธุรกิจที่มีการเก็บเงินค่าสมัคร หรือ ธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถใช้บริการกับ jobth.com ได้ หากตรวจสอบพบภายหลัง jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการแก่ สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 3. สมาชิกผู้ประกอบการ ที่มีพฤติกรรม หรือ มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน ข้อ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 หากตรวจสอบพบ jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการแก่ สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
  1. สมาชิกผู้ประกอบการที่มีการค้นประวัติจำนวนมากต่อ 1 วัน และหรือ ใช้โปรแกรม (BOT) ช่วยในการค้นประวัติ และหรือ ค้นประวัติที่ไม่ตรงกับ ตำแหน่งงานที่ สมาชิกผู้ประกอบการได้ลงประกาศรับสมัครไว้
  2. สมาชิกผู้ประกอบการ แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือ แอบอ้าง ใช้ชื่อสถานประกอบการ โดยที่ สมาชิกผู้ประกอบไม่มี หน้าที่ หรือ ส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายในการสมัคร สมาชิกผู้ประกอบการ
  3. สมาชิกผู้ประกอบการ โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น
 4. สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องส่งมอบเอกสารตามที่ระบุในการสมัครสมาชิก เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภ.พ. 20, สำเนาบัตรประชาชน โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้หาก สมาชิกผู้ประกอบการ ไม่ทำการส่งในเวลาที่กำหนด jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการแก่ สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 5. สมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิ์ในการ ประกาศตำแหน่งงาน ค้นประวัติผู้สมัครงาน ตามจำนวนและระยะเวลาในการใช้งาน ที่ได้ระบุไว้ในวันที่สมัครสมาชิก ทั้งนี้ jobth ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ราคา ของแถม และ บริการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ สมาชิกผู้ประกอบการ เป็นสำคัญ

3. ความรับผิด

jobth จะไม่รับผิดชอบทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิดในกรณีดังต่อไปนี้
 1. การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิค สำเนา ข้อมูล หรืออื่นใดที่ผู้ประกอบการ ได้ให้ไว้แก่ jobth
 2. ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยตัวผู้ประกอบการเอง
 3. jobth เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องงาน สำหรับคนหางาน และ ผู้ประกอบการ ที่เข้ามาใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมด เกิดจาก สมาชิกผู้สมัคร และ สมาชิกผู้ประกอบการ โดยข้อมูล รูปภาพ เนื้อหา ที่ได้นำเสนอในเว็บไซต์หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งข้อมูล เนื่องจาก jobth ไม่ได้เข้าไปควบคุม หรือดัดแปลงแก้ไข jobth จึงไม่รับประกัน ความถูกต้องของข้อมูล และ รูปภาพ ของเนื้อหา และ ข้อมูลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม jobth พยายามอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบ สอดส่อง ดูแล ข้อมูลให้เหมาะสม และถูกต้องเสมอ ตามสมควร

4. การเลิกสัญญา

 1. jobth และ สมาชิกผู้ประกอบการ สามารถบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวโดยทำเป็นเป็นหนังสือต่อกัน
 2. สมาชิกผู้ประกอบการ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหากเกิดการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของ สมาชิกผู้ประกอบการ

5. กฎหมายที่ใช้

ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.