"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

19-เมษายน-2537    อายุ 27ปี

170 Cm    หนัก 53 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

งานประจำ (Full Time)

นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้จัดการงานทั่วไป/แอดมิน

18,000บาท ขึ้นไป

25 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้จัดการงานทั่วไป/แอดมิน
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
2.91
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ตุลาคม 2563  ถึง   ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลเพชรเวช
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการคัดกรองการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลตามสิทธิเบื้อต้นตามโครงการ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ให้สุขศึกษากับผู้ป่วยในการป้องกันโรคเบื้อต้นและฟื้นฟูสุขภาพ
1.2 ออกให้บริการตรวจสุขภาพนอกหน่วยบริการ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือJob งานที่ได้รับผิดชอบ
2.2 งานการตลาด การทำใบเสนอราคาตรวจสุขภาพประจำปี ตามเงื่อนไขของบริษัท
2.3 จัดคนออกหน่วยตามแผนงานที่ได้รับผิดชอบ 3. ด้านการประสานงาน
3.1 ติดต่อประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัทหรือหน่วยงาน ในเรื่องใบเสนอราคาโปรแกรมตรวจการสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่
3.2 ติดต่อประสานงานในเครือข่ายส่งต่อ (ลูกข่าย) ตามสิทธิบัตรทอง OPD re fer และแก้ไขปัญหาให้กับลูกข่ายกับแม่ข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดของและตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ นำไปใช้งานอยู่เสมอ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสาร สื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.3 อบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากลุ่มโรคเรื้อรัง ส่งเสริมเผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

มิถุนายน 2561  ถึง   สิงหาคม 2563
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลเพชรเวช
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น การให้บริการเชิงรุกนอกหน่วยบริการ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ
1.2 ประเมิณเกี่ยวกับการทำกิจวัติประจำวันของผู้สูงอายุ
1.3 ประเมิณพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย
1.4 ออกให้บริการตรวจสุขภาพนอกหน่วยบริการ
1.5 ออกอนามัยโรงเรียน 2. ด้าน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือJobงานที่ได้รับผิดชอบ
2.2 ทำใบเสนอราคาตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขของบริษัท
2.3 จัดคนออกหน่วยตามแผนงานที่ได้รับผิดชอย 3. ด้านการประสานงาน
3.1 ติดต่อประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัทหรือหน่วยงาน เรื่องใบเสนอราคาโปรแกรมตรวจการสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ 4. ด้านการบริการ
4.1 จัดของและตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ นำไปใช้งานอยู่เสมอ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.3 อบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากลุ่มโรคเรื้อรัง ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
มกราคม 2559  ถึง   เมษายน 2560
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นิสิตฝึกประสบการณ์
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

พิธีกรงานต่างๆ
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

การทำวิจัยอิสระทางสาธารณสุขและการเขียนโครงการ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-351-0087
หาพนักงาน นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้จัดการงานทั่วไป/แอดมิน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.