"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

13-พฤษภาคม-2536    อายุ 29ปี

170 Cm    หนัก 74 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

กฎหมาย

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

17,000บาท ขึ้นไป

27 เม.ย. 2565

27 พ.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
นิติศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์
2.49
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ม.6
ศิลป์คอมพิวเตอร์
2.30
ประวัติการทำงาน
5 ปี
สิงหาคม 2561  ถึง   ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี - พนักงาน 94 คน, HR 1 คน
34/1 อาคาร 3 ซอยอิสรภาพ 44 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรตั้งแต่รับใบขออัตรากำลังจนจบกระบวนการ รวมไปถึงการเข้าสัมภาษณ์งานผู้สมัคร และมีส่วนในการให้ความคิดเห็นต่อการเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร
2.งานฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมอบรม จัดทำแบบประเมิน รวมไปถึงสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และติดต่อวิทยากรเพื่อเข้าให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ติดต่อร้านอาหารให้เข้ามาดำเนินการบริการอาหารระหว่างการอบรม รวมถึงการออกแบบนำเสนอหลักสูตรและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรมในแต่ละครั้งต่อผู้บริหาร
3.งานธุรการต่างๆเช่น การส่งเครื่องใช้สำนักงานซ่อมเมื่อใช้การไม่ได้ รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
4.นำรายชื่อประกอบกับข้อมูลของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบของบริษัท รวมถึงการสรุปรายงาน(Report)Manpowerหรืออัตรากำลังคนประจำเดือนต่อผู้บริหาร
5.คำนวณค่าทำงานล่วงเวลาและจัดทำเงินเดือนพนักงานประจำการตัดรอบเงินเดือนหลังจากสรุปTime attendance เรียบร้อยแล้ว ผ่านโปรแกรม Prosoft รวมถึงการแจกสลิปเงินเดือนแก่พนักงาน
6.ประสานงานการจัดกิจกรรมประจำปีเช่น การท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่ กีฬาสี และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ภาพเพื่อรวมตัวกันของพนักงานในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานพาหนะการเดินทาง สถานที่จัดกิจกรรม อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์(OD)โดยการติดต่อพูดคุยประสานงานสืบค้นและออก survey สถานที่จัดกิจกรรม พูดคุยกับเจ้าของสถานที่ในเรื่องค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด
7. ร่างและเขียนรายละเอียดเนื้อหาและคุณสมบัติ(Job Description)ของงานในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงการปรับปรุงอัพเดทเนื้อหาของงานให้เป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการของทางบริษัท
8.เข้าร่วมการประชุมกับทางผู้บริหารเพื่อวางแผนออกแบบโครงสร้างองค์กร(Organization Chart)และกำหนดโครงสร้างการจ้างงานในแต่ละระดับตำแหน่ง
9. ดำเนินการเรื่องของเงินพิเศษ Incentive ในกรณีต่างๆเช่น เงินโบนัสประจำปี และเงินเบี้ยขยันประจำเดือน รวมถึงการประเมิน Performance ของพนักงานประจำปี(Competency)ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นของทางโรงพยาบาล
10.ดำเนินการประสานงานติดตามเอกสารการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานรายบุคคล
11.จัดการปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่โดยชี้แจ้งกฎระเบียบขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในองค์กรรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่พนักงานจะได้รับระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัท
12.งานสรุปเวลาเข้า-ออก ประจำวัน โดยการดึงเวลาจากระบบสแกนนิ้วมือ ประกอบกับการตรวจดูและจัดเก็บใบลาของพนักงาน
13.ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคลเช่น เอกสารการลาในกรณีต่างๆ,เอกสารประเมินผลการทดลองงาน และ งานกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมไปถึง การดำเนินการเรื่องเอกสารใบเตือนในกรณีต่างๆ
14.ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของโรงพยาบาล เช่น การตัดการแจกจ่ายเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มที่พนักงานจะได้รับตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล ,ประกันในกรณีต่างๆ,การดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน รวมไปถึง การดำเนินการเรื่องการยื่นแบบภงด.1 ภงด.1ก.แก่กรมสรรพากรตลอดจนจัดการเรื่องรายงานการหักภาษี 50ทวิ รายบุคคลประจำปี และการออกหนังสือรับรองเงินเดือน,การทำงานให้แก่พนักงาน
15.ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการยื่นจัดทำและต่ออายุเอกสารใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตต่างๆของทั้งพนักงานและบริษัท
16.งานประเมินศักยภาพ(KPI)การปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี การปรับเงินเดือนและคำนวณเงินโบนัสประจำปี


เมษายน 2559  ถึง   พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ถนอมวงศ์บริการ จำกัด (ธุรกิจก่อสร้างถนน) - พนักงาน 1,224 คน , HR 3 คน
118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.แรงงานสัมพันธ์ - ออกใบเตือนเมื่อมีพนักงานทำผิดวินัย และสอบสวนความผิด ,ทำสัญญาจ้าง ออกเยี่ยมพนักงานตามไซด์งานพร้อมกับสิ่งของเยี่ยมพนักงาน เบิกอุปกรณ์ที่ทางไซด์งานขาดมาแจกจ่ายแก่พนักงาน รวมทั้งประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันเกิดพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี กีฬาสี เป็นต้น
2.ประสานงานการฝึกอบรม - จัดทำ Training need ออกแบบหลักสูตรการอบรมโดยสำรวจผลจากการทำTraining Need รวมไปถึงการทำขออนุมัติงบประมาณสำหรับใช้ในการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร ติดต่อเชิญวิทยากรจากภายนอกและประสานงานภายในองค์กร จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อบรมและจองห้องประชุมที่ใช้สำหรับการอบรม รวมไปถึงอาหารเบรก และอาหารกลางวัน ,กล่าวเปิด-ปิดงานการฝึกอบรม และ จัดทำเอกสารประเมินและเอกสารประกอบการอบรม ,จัดการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ชี้แจงพนักงานใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการต่างๆทั้งหมดของบริษัท,การยื่นเอกสารรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใน 60 วันหลังจากการจัดการฝึกอบรม
3.ประกันสังคม - แจ้งผู้ประกันตนเข้า-ออก ผ่านระบบออนไลน์ ,เบิกเงินทดแทนต่างๆที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่
4. สรรหาว่าจ้าง - ค้นโปรไฟล์ผู้สมัครจากเว็บไซต์สมัครงานและคัดเลือกใบสมัครที่ตรงคุณสมบัติส่งผู้บังคับบัญชา,โทรนัดสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น
5.งานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว - ประสานงานการทำ work permit ให้แก่พนักงานต่างด้าว,ติดต่อสำนักงานจัดหางานในเรื่องการนำลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวออกจากงานในกรณีต่างๆ
6.สรุปเวลาเข้างานและออกงานในแต่ละวันของพนักงานจากระบบ ตลอดจนเรื่องของการขาด,ลา,มาสาย
7.งานสวัสดิการต่างๆ เช่น ชุดฟอร์มพนักงาน และงานที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน
8. คำนวณค่าทำงานล่วงเวลาและทำจ่ายค่าจ้างประจำเดือนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและเงินพิเศษ Incentive ในกรณีต่างๆเช่น เงินโบนัสประจำปี และเงินเบี้ยขยันประจำเดือน รวมถึงการประเมิน competency พนักงานประจำปี
9.การประสานงานเอกสารการประเมินผลการทดลองงาน
ประวัติการฝึกอบรม
สิงหาคม 2562  ถึง   สิงหาคม 2562
กลุ่มบริษัทในเครือ THG
ระบบ Human Resources และ การสร้าง Engagement ในองค์กร
พฤศจิกายน 2560  ถึง   พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริษัท ทิปโก้ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความปลอดภัยในการทำงานบนอาคารสูง และ การตรวจสอบเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 20 คำ/นาที    อังกฤษ 20 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ,ความรู้กฎหมายแรงงาน,การตัดต่อวิดิโอ
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.