สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน สมัครงาน > กฎหมาย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย
เจ้าหน้าที่กฎหมาย (ประจำพระราม 3)
ตรวจสอบสัญญาต่าง ๆๆ ตามหนี้ , สินทรัพย์ บังคับคดี, ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารทางกฎหมาย
22 ตุลาคม 2560
นิติกร
-ดูแลรับผิดชอบสัญญานิติกรรมต่างๆ -ตรวจสอบเอกสารทางกฏหมาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกฎหมายภายนอก -ควบคุมเอกสารด้านงานบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน -จัดทำเอกสารประกอบการทำ Visa และ Work Permit ของพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ -ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์
22 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
HR Fraud
- สอบสวนพนักงานกรณีพนักงานทำผิดกฏระเบียบของบริษัท - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของพนักงานในบริษัทฯ
22 ตุลาคม 2560
นิติกร
-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทางการบริหาร -ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ -ติดต่อและประสานงานทางด้านกฎหมายต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ เพื่อทำนิติกรรม รวมทั้งค้นคว้าหาข้อมูล -วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเกิดผลความเสียหายทางกฎหมายและคดีความต่าง ๆ และหาแนวทางป้องกัน -อาจทำหน้าที่ทนายความว่าความในคดีความของบริษัทฯ
21 ตุลาคม 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ประจำเสนาเฟสท์เจริญนคร
1. บริหารและดูแลอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายของนิติบุคคล 2. ดูแลบริษัทฯ คู่สัญญาในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านความสะอาด 3. ดูแลงานซ่อมแซม ปรับปรุง ทรัพย์ส่วนกลางและผู้พักอาศัย 4. ควบคุมดูแลการทำงานของทีมงาน
21 ตุลาคม 2560
นิติกร / เจ้าหน้าที่กฏหมาย
1. ดูแลสัญญาระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน - ตรวจความถูกต้องของสัญญา - ตีความหมายของสัญญา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมา - ดำเนินการร่างสัญญา - ตรวจร่างสัญญา - ตีความร่างสัญญา - ประสานงานการบังคับใช้สัญญา 3.จัดทำแบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ ที่ใช้กับธุรกิจของบริษัท 4.ร่างจดหมายทวงถาม ยกเลิกสัญญา หรือการตอบข้อโต้แย้งบริษัท 5.ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดีความกับ ผู้รับเหมา และหน่วยงานภายนอก 6.ให้คำแนะนำด้านกฎหมายได
21 ตุลาคม 2560
OA Supervisor (รับผู้มีประสบการณ์ Collector) ด่วน!!
- ประสานงานกับตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท - ให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการต่อหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อการจัดเก็บในบัญชีที่ค้างชำระ - ให้คำแนะนำสำนักงานทางกฎหมายสำหรับการทวงถามหนี้เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับมาตรฐาน - ดูแลเรื่องข้อร้องเรียนของ collection - ดูแลรายงานการทำงานของการติดตามทวงถาม - ออกเยี่ยมตัวแทนสำนักงานทาง
21 ตุลาคม 2560
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Governance & Compliance Specialist (บริหารความเสี่ยง)
หน้าที่ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงบริษัท โดยร่วมงานวางแผนการทำงานร่วมในการกำหนดกรอบและแนวทางในการบนิหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งร่วมในการผลักดันให้งานบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจบริษัท รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานสร้างให้บริษัทเป็นธรรมาภิบาล วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบาย -สร้างความตระหนักความสำคัญในการบริหารจัดการ -จัดทำรายงานประเด็นต่างๆที่ตรวจพบ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด -วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน -อำนวยการประชุมคณะกรรมการจัดการที่ดี ต
21 ตุลาคม 2560
เจ้าหน้าที่ นิติกรรม
- ตรวจสอบนิติกรรมสินเชื่อ หนังสือค้ำประกัน อาวัล และ รับรองตามเงื่อนไขอนุมัติ - ควบคุมการจดทะเบียนจำนอง จำนำ การไถ่ถอนหลักประกัน - นัดหมายลูกค้าเพื่อจัดนิติกรรมสัญญา และ นิติกรรมจำนอง - ตรวจสอบรายละเอียดและจัดทำนิติกรรมเกียวกับวงเงินและหลักประกัน - จัดทำ และ น่ำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
21 ตุลาคม 2560
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป ( ตามประสบการณ์ )
ทนายความประจำบริษัทฯ ด่วน!
- กระบวนยุติธรรมซึ่งทาหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ในการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม ให้กระบวนการยุติธรรมดาเนินไปตามกรอบของอานาจหน้าที่ ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย” การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ไม่ว่างานสอบสวน หรืองานพิจารณาคดี ของทุกภาคส่วน ทั้งพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล และทนายความ จะต้องดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
21 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 293 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 30 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560